Regulamin serwisu internetowego www.naszapraca.com

ARTYKUŁ I
DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie następujące określenia oznaczają:

 1. Usługodawca – Fabryka Informacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 7/2 II P., 47-400 Rocibórz, z posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 639-200-59-80, oraz numer REGON 243468657, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000495952,
 2. Serwis – serwis internetowy będący własnością Usługodawcy dostępny na stronie internetowej o adresie: www.naszapraca.com, w ramach którego świadczona jest przez Usługodawcę Usługa na rzecz Użytkowników,
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do  zaciągania we własnym imieniu zobowiązań i nabywania praw, właściwie reprezentowana na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, która uzyskała dostęp do usług świadczonych przez Usługodawcę, na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Firma - Użytkownik, prowadzący działalność gospodarczą, który uzyskał dostęp do Konta Firmy, jako usługi świadczonej przez Usługodawcę, na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Konto Firmy – aplikacja internetowa w ramach Serwisu prowadzona dla Firmy, pod unikalną nazwą (login), zabezpieczona hasłem, będąca zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Firmy, informacje o jego działaniach  oraz pozwalająca zarządzać wybranymi Usługami.
 6. Newsletter – Usługa polegająca na wysyłaniu przez Usługodawcę korespondencji elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Użytkownika a w szczególności informacji i materiałów dotyczących działalności Usługodawcy.
 7. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną (na odległość) poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana i transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin.

ARTYKUŁ II
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy www.naszaprac.com oraz świadczone w ramach tego Serwisu Usługi są wyłączną własnością Usługodawcy.
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom w ramach Serwisu w postaci pozwalającej na jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego.
 4. Warunkiem technicznym korzystania z Usług jest posiadanie:
  1. komputera z dostępem do sieci Internet o minimalnej przepustowości 1 Mbit/s
  2. przeglądarki z włączoną obsługą JavaScript i Cookies w wersjach co najmniej:
   • Internet Exproler – wersja 11 lub nowsza
   • Firefox - wersja 28 lub nowsza
   • Google Chrome - 35 lub nowsza
   • Opera - wersja 21 lub nowsza
   • Safari - wersja 7 lub nowsza
  3. c. działającego konta poczty elektronicznej na dowolnym serwerze.

ARTYKUŁIII
ZAKRES I RODZAJ ŚWIADCZONEJ USŁUGI ORAZ WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZANIA UMOWY

 1. Usługodawca w ramach Serwisu świadczy następujące Usługi i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe:
  1. możliwość założenia Konta,
  2. możliwość wykupienia płatnego ogłoszenia,
  3. możliwość korzystania z zasobów i informacji Serwisu,
  4. możliwość zamówienia Newstlettera.
 2. Z Usług mogą korzystać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 3. Świadczenie przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną odbywa się za pomocą środków dostępnych na stronie internetowej Usługodawcy, w szczególności poprzez udostępnienie Użytkownikowi możliwości korzystania z Konta.
 4. Newsletter:
  1. Użytkownik ma prawo za pośrednictwem Serwisu zamówić bezpłatną usługę polegającą na regularnym wysyłaniu przez Usługodawcę materiałów i informacji, za pomocą korespondencji elektronicznej, na adres wskazany przez Użytkownika.
  2. Użytkownik może zrezygnować z usługi w każdym czasie. W tym celu powinien skorzystanie z odpowiedniego odnośnika zamieszczonego w wiadomościach przesyłanych w ramach świadczenia Usługi.  Usługodawca zaprzestanie świadczenia Usługi w ciągu 7 dni od dnia rezygnacji przez Użytkownika z usługi.
 5. Firma zamieszczająca informacje o swoim profilu działalności ma obowiązek dokonać tego w języku polskim, z zachowaniem zasad ortografii i stylistyki oraz dobrych obyczajów. Firma ma obowiązek również do określenia prawidłowej kategorii zgodnej z profilem działalności Firmy. W sytuacji gdy Użytkownik zauważy nieprawidłowości w opublikowanych informacjach ma prawo zwrócić się do Firmy o ich zmianę lub uzupełnienie a w przypadku niezastosowania się do żądania Usługodawcy dokonać niezbędnych zmian.
 6. Korzystanie z zasobów Serwisu jest bezpłatne, z wyjątkiem Usług, które w wyraźny sposób oznaczone zostały jako Usługi płatne.
 7. Użytkownik, będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny. W celu skorzystania z prawa, o którym mowa powyżej Użytkownik powinien złożyć w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy stosowne oświadczenie i wysyłać je na adres Usługodawcy podany w niniejszym Regulaminie.
 8. Użytkownik, który nie wykupił usługi płatnej ma prawo do zaprzestania korzystania z Serwisu poprzez likwidację Konta. W tym celu należy skontaktować się z administracją Serwisu pod adresem: ….@naszapraca.com. Umowa związana z usługą płatną ulega rozwiązaniu wraz z upływem okresu na jaki została zawarta.

ARTYKUŁ IV
REJESTRACJA I KORZYSTANIE Z KONTA

 1. Z chwilą dokonania rejestracji oraz zaakceptowania Regulaminu i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przekazany zostaje Użytkownikowi dostęp do Konta.
 2. Użytkownik w trakcie rejestracji zobowiązany jest do podania wymaganych danych osobowych. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek danych, Użytkownik powinien niezwłocznie je zaktualizować.
 3. Użytkownik zobowiązany jest poda
 4. pełne i prawdziwe dane, zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w formularzu rejestracyjnym.
 5. Po dokonaniu rejestracji Usługodawca, na wskazany adres poczty elektronicznej wyśle wiadomość weryfikującą i aktywującą dostęp do Konta.
 6. Rejestracji osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, ale posiadającej zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika.
 7. Użytkownik zarządza funkcjami udostępnionymi mu w ramach Usługi poprzez Konto, które zapewnia w szczególności dostęp do:
  1. aktualnej informacji o świadczonej Usłudze,
  2. wglądu, edycji i poprawiania danych osobowych i innych informacji o Firmie,
  3. kontroli rozliczeń Użytkownika z Usługodawcą,
 8. Zapisy niniejszego rozdziału znajdują odpowiednie zastosowanie również do Konta „Fachowca”.

ARTYKUŁ IV
USŁUGI PŁATNE I ROZLICZENIA

 1. Firma/Fachowiec ma możliwość wykupienia Usług płatnych. Dokładny zakres Usług i ich cena znajduje się na stronie Serwisu w miejscu bezpośrednio prezentującym daną Usługę.
 2. Umowa na korzystanie z wybranej Usługi jest umową na czas określony. Termin trwania umowy wskazany jest każdorazowo w ofercie prezentującej Usługę.
 3. Użytkownik dokonuje płatności za wybrany Pakiet usług w formie płatności elektronicznej, w sposób wskazany w Serwisie.
 4. Przyjmuje się, że dniem zapłaty będzie dzień uznania rachunku bankowego Użytkownika.

ARTYKUŁ VI
PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik nie może korzystać z Usług w sposób niezgodny z ich charakterem i przeznaczeniem, w szczególności w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów systemowych lub sprzętowych przez innych Użytkowników.
 2. Użytkownik zobowiązany jest nie naruszać dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego oraz nie przyczyniać się do łamania praw własności intelektualnej. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za to, aby stworzone i udostępnione przez niego informacje oraz inne czynności nie naruszały przepisów obowiązującego prawa, bądź dóbr osobistych osób trzecich.
 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wprowadzone za pomocą Serwisu wszelkie materiały zarówno w trakcie trwania Umowy, jak i po jej wygaśnięciu. Niniejszym Użytkownik oświadcza, iż posiada prawa do wykorzystania wszelkich zdjęć, grafiki, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej do materiałów którymi się posługuje. Zabronione jest korzystanie z powyżej wymienionych elementów bez zgody właścicieli.
 4. Zabronione jest uzupełnianie zasobów Serwisu treściami nieadekwatnymi do miejsca i celu danego pola tekstowego. Zabrania się także zamieszczania materiałów niemających bezpośredniego związku z Firmą lub jej ofertą.
 5. Użytkownik odpowiedzialny jest za utrzymanie poufności hasła dostępu do swojego Konta oraz zobowiązany jest do jego zabezpieczenia przed nieautoryzowanym użyciem oraz nierozpowszechniania. W przypadku wykrycia nieuprawnionego użycia hasła lub nieuprawnionego korzystania z Konta, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Usługodawcę wysyłając wiadomość e-mail na adres: …………………..
 6. Firma zobowiązana jest aby opis świadczonych usług czy sprzedawanych produktów nie naruszał dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego a w szczególności:
  1. nie zawierał informacji nieprawdziwych, niesprawdzonych lub wprowadzających w błąd, zwłaszcza w zakresie informacji o specjalizacji, przebiegu dotychczasowej praktyki, osiągnięciach zawodowych, aktualnym zakresie uprawnień,
  2. nie przyczyniał się do łamania praw własności intelektualnej,
 7. Niedozwolone jest dekompilowanie, deszyfrowanie, odtwarzanie lub dokonywanie prób rekonstrukcji bądź odkrycia kodu źródłowego, algorytmów, formatów plików bądź interfejsów programowania lub jakichkolwiek plików zawartych w oprogramowaniu Serwisu. Niedozwolone jest również obchodzenie lub wskazywanie sposobu obejścia zabezpieczeń technicznych oprogramowania.

ARTYKUŁ VI
PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi z należytą starannością i bez wad.
 2. Usługodawca nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usługi spowodowane nieprawidłowym wprowadzeniem danych lub spowodowanych korzystaniem z Konta niezgodnie z zaleceniami Usługodawcy. Usługodawca nie odpowiada również za problemy techniczne powodowane niespełnieniem przez Użytkownika wymogów technicznych lub brakiem jego dostępu do Internetu.
 3. Usługodawca nie odpowiada za niezawinione skutki spowodowane brakiem zabezpieczenia przez dostępem osób trzecich i/lub ujawnieniem przez Użytkownika loginu lub hasła dostępowego do Konta osobom trzecim.
 4. Usługodawca ma prawo rozwijać, modyfikować i aktualizować Usługi, co nie wpływa na uprawnienia nabyte przez Użytkownika.
 5. Podanie przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, uprawnia Usługodawcę do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usługi.
 6. Wyłącznym właścicielem wszelkich praw, w tym praw autorskich i innych praw własności intelektualnej do wykorzystanych w Serwisie elementów graficznych, układu strony, znaków słownych i graficznych w tym nazwy Serwisu i jego logotypu jest Usługodawca. Zabronione jest jakiekolwiek korzystanie i rozpowszechnianie elementów stanowiących własność Usługodawcy bez jego wyraźnej zgody.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za umieszczane przez Użytkownika w serwisie treści i materiały, w szczególności za udostępnianie treści i materiałów innym Użytkownikom.
 8. O czasowych przerwach w dostępie do Usługi w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub aktualizacji, a ponadto w celu wymiany, rozbudowy lub konfiguracji sprzętu lub oprogramowania służących do realizacji Usługi Użytkownik zostanie poinformowany ze stosownym wyprzedzeniem.
 9. Usługodawca ma prawo do Sprzedaży w szczególności: Serwisu, domeny internetowej, całości lub wydzielonej części przedsiębiorstwa oraz firmy, jak również do dokonania zmiany nazwy firmy, nazwy świadczonych usług oraz nazwy Serwisu a to bez uszczerbku dla praw nabytych przez Użytkowników.
 10. Usługodawca ma prawo do edycji zamieszczonych przez Firmę w Serwisie informacji i materiałów, a w szczególności zmiany rozmiaru lub wagi plików graficznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wyświetlania oferty i funkcjonowania Serwisu, na co Firma wyraża zgodę.
 11. Usługodawca nie odpowiada za rzetelność i prawdziwość wprowadzanych przez Użytkowników danych. Usługodawca udostępnia wyłącznie możliwość wymiany pomiędzy Użytkownikami informacji na temat prowadzonej działalności a w szczególności zamieszczania ogłoszeń.
 12. Problemy techniczne związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem Serwisu należy zgłaszać na adres e-mail: ………………….
 13. Usługodawca nie jest stroną ewentualnych transakcji zawieranych przez Użytkowników z Firmą/Fachowcem i nie ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności, w szczególności za cenę, jakość, bezpieczeństwo oferowanych przez Firmę/Fachowca towarów lub usług.
 14. Usługodawca, nie weryfikuje dokładności wprowadzonych przez Firmę danych. Zatem  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Firmy za sytuacje związane z naruszeniem jej praw przez podmioty trzecie. Usługodawca nie ma też wpływu na ewentualnie podszywanie się pod Firmę przez innych Użytkowników. O wszelkich tego rodzaju naruszeniach Firma zobowiązana jest poinformować Usługodawcę, który może zastosować sankcje opisane w pkt. 16.
 15. Podanie przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, uprawnia Usługodawcę do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usługi.
 16. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, Usługodawca może zastosować następujące sankcje:
  1. oficjalne ostrzeżenie,
  2. zawieszenie prawa do korzystania z Serwisu,
  3. usunięcie z Serwisu.

ARTYKUŁ VII
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności Serwisu.
 2. Usługodawca informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest ono niezbędne do realizacji Usługi, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 poz. 1422 j. t.). Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie danych podanych w formularzu rejestracyjnym powoduje, że dalsze korzystanie z Usługi może okazać się niemożliwe, o czym Użytkownik zostanie poinformowany.
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych oraz do kontroli przetwarzania danych, w tym do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 4. Administratorem danych osobowych dotyczących Użytkowników, przetwarzanych w ramach Serwisu jest Usługodawca. Usługodawca nie jest natomiast administratorem innych danych osobowych przechowywanych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, w szczególności danych osobowych osób trzecich.

ARTYKUŁ VIII
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi przez Usługodawcę, w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.
 2. Reklamacje należy składać za pomocą korespondencji elektronicznej (e-mail) na adres: ….@naszapraca.com
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. oznaczenie Użytkownika w sposób umożliwiający jego identyfikację i adres zwrotny,
  2. dokładny opis przedmiotu reklamacji,
 4. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres elektroniczny e-mail przez niego podany.

ARTYKUŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca dokonując zmian treści regulaminu zobowiązany jest do zamieszczenia o tym informacji na stronie internetowej Serwisu. Wprowadzone zmiany nie będą wywierały skutków w stosunku do Usług zakończonych oraz Usług będących w trakcie realizacji.
 2. W kwestiach pominiętych przez treść regulaminu odpowiednie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, lub w związku z nimi, będą rozwiązywane w sposób polubowny. Gdyby w terminie 30 dni od powstania sporu, próby polubownego rozwiązania nie doprowadziły do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem. Konsument ma również prawo korzystać z oferowanej mu przez odpowiednie instytucje pomocy prawnej, w tym przez organizacje konsumenckie czy miejskich lub powiatowych rzeczników praw konsumentów. Wykaz instytucji znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (www.uokik.gov.pl)
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
Klauzula informacyjna RODO - polityka prywatności.
Ta witryna internetowa wykorzystuje technologię plików cookie (tzw. "ciasteczek") w celu: administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług, w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). W tym przypadku, cookie przechowuje informację o unikalnym identyfikatorze sesji. "Ciasteczka" nie przechowują danych prywatnych dotyczących użytkownika, takich jak: imię, nazwisko, hasło, lokalizacja lub adres IP. Zamykając poniższe okienko, automatycznie wyrażasz zgodę na wysyłanie cookies do Twojej przeglądarki. Wtedy też, okienko z tą informacją nie będzie pojawiać się ponownie. Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Przejdź do serwisu